T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Konusu: Satış İhalesi

 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen;
  1. Listede 1 ile 9 arasındaki taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü,
  1. Listede 10 ile 32 arasındaki taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.
 2. İhale Tarihi  /  Günü  /  Saati:  09 Kasım 2021  /  Salı /  Tabloda belirtilen saatlerde
 3. İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
 4. Pazarlık Süreci:
  1. İhale günü satılmayan ARSALAR; kanuni süre olan -15- gün pazarlığa bırakılır. Pazarlık süresinde talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılır.
 5. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:
  1. Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir. Peşin Ödemelerde -15- gün içinde tapu devri yapılacaktır.
  1. Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, peşinat ve vergiler ödendikten sonra tapu devri Belediye adına 1’inci derece 1’inci sıra ipotek yapılarak yıllık %9 yasal vade farkı (gün bazında) kanuni ipotek tesis edilmesi suretiyle devir işlemi yapılabilecektir. (Erken ödemelerde indirim uygulanmaz.)
 6. VERGİ, HARÇ VS. HK.:
  1. Muhammen Bedeller KDV hariç olarak yazılmıştır. Vadeli Satışlarda; vergi, harç vs. ödemeler peşinat ile birlikte peşin olarak ödenecektir.
 7. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):
  1. Gerçek kişiler için:
   1. Nüfus cüzdan fotokopisi,
   1. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,
   1. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
   1. İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
   1. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
   1. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri
  1. Tüzel kişiler için:
   1. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi
   1. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı,
   1. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
   1. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
   1. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
   1. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
   1. İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
   1. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.
 8. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37, 38, 39 ve 40’ıncı maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde yapılacaktır. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.

9.Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim etmek zorundadır.

KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR
S.NCinsiMahalleAda ParselDurumuKDVMuhammen Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Saati
1ArsaE. Çelebi655/25Ticaret-Ayrık-Konut 5 Kat-Yençok:20,00 m Taks:0,36 Kaks:1,80 (20.382,95 m²)%1842.000.000,001.260.000,0014.00
2ArsaE. Çelebi655/24Ticaret- Ayrık- Konut- 5 Kat Yençok:20,00 m Taks:0,36 Kaks:1,80 (8.003,22 m²)%1817.200.000,00516.000,0014.02
3ArsaYeni Bosna0/726Meslek Grupları Toplu İşyeri (Gıda Toptancıları- Lojistik Tesisler) Küçük Sanayi Tesisleri H:6,50 (12.647,57 m²)%1818.500.000,00555.000,0014.04
4Arsa30 Ağustos564/52Ticaret + Konut -5 Kat Yençok: 18.50 Taks:0,40 Kaks:2,00  (5.447,10 m²)%1810.895.000,00326.850,0014.06
5ArsaYıldırım Beyazıt2952/2Ticaret + Konut -5 Kat Yençok:15.50 Taks:0,30 Kaks:1,50 (10.196,90 m²)%186.118.140,00183.545,0014.08
6ArsaYeni Bosna0/725Sanayi, Ticaret, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı – Hmax: Serbest Taks:0,60 Kaks:2,4 (6.402,49 m²)%188.000.000,00240.000,0014.10
7ArsaYoncalı440/2Turizm- Ticaret Taks:0,35 Kaks:1,50 Hmaks:30,50 (25.003,91 m²)%184.500.000,00135.000,0014.12
8ArsaYoncalı440/3Turizm- Ticaret Taks:0,35 Kaks:1,50 Hmaks:30,50 (25.069,73 m²)%184.510.000,00135.300,0014.14
9ArsaYoncalı440/4Turizm- Ticaret Taks:0,35 Kaks:1,50 Hmaks:30,50 (25.171,38 m²)%185.030.000,00150.900,0014.16
AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR
10ArsaYoncalı441/1Turizm- Ticaret Taks:0,35 Kaks:1,50 Hmaks:30,50 (15.600,00 m²)%183.120.000,0093.600,0014.18
11ArsaYoncalı441/2Turizm- Ticaret Taks:0,35 Kaks:1,50 Hmaks:30,50 (15.597,25 m²)%182.810.000,0084.300,0014.20
12ArsaYoncalı441/3Turizm- Ticaret Taks:0,35 Kaks:1,50 Hmaks:30,50 (15.600,00 m²)%182.810.000,0084.300,0014.22
13ArsaYoncalı441/4Turizm- Ticaret Taks:0,35 Kaks:1,50 Hmaks:30,50 (11.041,55 m²)%182.210.000,0066.300,0014.24
14ArsaYoncalı441/5Turizm- Ticaret Taks:0,35 Kaks:1,50 Hmaks:30,50 (11.040,00 m²)%181.990.000,0059.700,0014.26
15ArsaYoncalı441/6Turizm- Ticaret Taks:0,35 Kaks:1,50 Hmaks:30,50 (12.000,00 m²)%182.160.000,0064.800,0014.28
16ArsaYoncalı441/7Turizm- Ticaret Taks:0,35 Kaks:1,50 Hmaks:30,50 (10.912,94 m²)%181.960.000,0058.800,0014.30
17Arsa30 Ağustos561/35U.A. Blok- Nizam 4 Kat Taks:0,35 Kaks:1,40 (2.450,03 m²)%182.100.000,0063.000,0014.32
18ArsaOkçu253/1Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0,20 (2.834,56 m²)%181.850.000,0055.500,0014.34
19ArsaAlayunt4460/1Konut Alanı Ayrık Nizam 4 Kat Taks:0,25 Kaks:1,05 (2.402,07 m²)%18850.000,0025.500,0014.36
20Arsa30 Ağustos1405/24Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0,25 Kaks:0,50 (520,48 m²)%18240.000,007.200,0014.38
21Arsa30 Ağustos1405/29Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0,25 Kaks:0,50 (482,90 m²)%18240.000,007.200,0014.40
22Arsa30 Ağustos1405/30Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0,25 Kaks:0,50 (441,23 m²)%18240.000,007.200,0014.42
23Arsa30 Ağustos1405/31Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0,25 Kaks:0,50 (450,73 m²)%18240.000,007.200,0014.44
24Arsa30 Ağustos1405/32Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0,25 Kaks:0,50 (293,86 m²)%18240.000,007.200,0014.46
25ArsaYoncalı310/18Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0,40 Kaks:0,95 (306,00 m²)%18150.000,004.500,0014.48
26Arsaİnköy130/2Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,40 Kaks:0,80 (851,00 m²)%18155.000,004.650,0014.50
27Arsaİnköy120/13Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,40 Kaks:0,80 (680,00 m²)%18109.500,003.285,0014.52
28Arsaİnköy126/7Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,40 Kaks:0,80 (836,00 m²)%18122.000,003.660,0014.54
29ArsaIlıca-Avdan144/4Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,25 Kaks:0,50 (297,00 m²)%18150.000,004.500,0014.56
30ArsaHamidiye1535/19Bitişik Nizam -3 Kat (165,12 m²)%1870.000,002.100,0014.58
31ArsaAlayunt3307/10Bitişik Nizam -3 Kat (151,55 m²)%1845.000,001.350,0015.00
32ArsaKirazpınar3911/3Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine Tabii Arsa (107,56 m²)%1840.000,001.200,0015.02
 • İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde(Belediye Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

PAYLAŞ