T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti T.C. Tarım ve Orman Bakanlığına, kullanım hakkı T.C. Kütahya Belediyesine ait aşağıda vasıfları, muhammen bedeli ve geçici/ek özel teminat bedelleri yazılı olan taşınmaz Kira Karşılığı Yapım modeli ile yapımı ve işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.
İhale Tarihi / Günü / Saati:24 Ağustos 2021  /  Salı / Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer:Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
Taşınmaz BilgileriSürelerAçıklamaMuhammen Bedel (KDV Hariç) (TL)Geçici Teminat (TL)Ek Özel Teminat (TL)İhale Saati
Ilıca Kaplıcaları (Avdan Mevkii) 1, 2, 3, 7, 8 Pafta, 447 Parsel üzerinde bulunan   Ilıca Harlek Termal Otelİşin Toplam Süresi: (Sözleşme Süresi) 20 Yıl (240 ay) (7300 gün) Yer teslim tarihinden itibaren yapım süresi dâhil   İnşaat süresi: 1,5 yıl (18 ay) (547 gün) Yer teslim tarihinden itibaren   İşletme süresi: 18,5 Yıl (222 ay) (6753 gün) Yapım sürecinden sonraİhalede belirlenen bedel üzerinden yer teslim tarihi itibari ile 18 ay inşaat süresi boyunca %40 kira ödemesi yapılacaktır.   (İnşaat faaliyetleri erken bitmesi durumunda %40 kira ödemesi 18. ay sonuna kadar devam edecektir.)   18 aylık inşaat süresi sonrası kira bedeli TÜFE – 12 aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılarak belirlenecektir.   24 ay sonra tekrar kira bedeli TÜFE – 12 aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılarak belirlenecek ve her yıl kira bedeli TÜFE – 12 aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmaya devam edilecektir.65.000,00468.000,00195.000,0014.00
 • İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:
  • Gerçek kişiler için:
   • Nüfus cüzdan fotokopisi,
   • Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
   • 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
   • İhale ile ilgili geçici teminat ve ek teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
   • T.C. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
   • Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri
  • Tüzel kişiler için:
   • Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi
   • İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,
   • İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
   • Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
   • Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
   • 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
   • İhale ile ilgili geçici teminat ve ek teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
   • T.C. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
  • İhale dokümanı satış bedelinin ödendiğine dair ödendi belgesi, (Şartname Bedeli: 500,00.-TL)
  • İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü saat 12.30’a kadar T.C. Kütahya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmeleri zorunludur.
 • Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye, katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla teslim edeceklerdir. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37, 38, 39 ve 40’ıncı maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde yapılacaktır.

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne(Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

PAYLAŞ