T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO : 2021/408 Esas

Kütahya ili, Merkez İlçesi, Alayunt Mahallesi, 3282 ada, 73 parsel sayılı8209,49 m2 yüzölçümlü ile Kütahya ili Merkez ilçesi Alayunt Mahallesi 3274 ada 35 parsel sayılı tapuda Feyzi Erdoğan vd adına kayıtlı bulunan taşınmazların (tarla) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03/10/2012 tarih, 19-402 no’lu Kamu Yararı Kararına müteakip, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7’inci maddesi gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu tarafından 03/10/2012 tarih, 19-402 no’lu Kamulaştırma Kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ve taşınmazın tapusunun iptali ile Türkiye Elektrik Dağıtım Aş adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla, mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Kütahya Şubesine yatırılacak olup, kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı’da Dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesigerektiği hususu ilan olunur. 03/08/2021

PAYLAŞ