KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ

Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda tapu bilgileri, yeri, muhammen bedeli, geçici teminatı, şarrtname bedeli, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazların şartnamesinde belirtilen esaslara göre 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi işlerinin ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile Kütahya İl Özel İdare Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İl/İlçe : Kütahya/Merkez
Tapu Bilgileri : 342 ada, 1 parsel İhale Gün ve Saati : 21/04/2022
14:00 – Perşembe
Taşınmazın Açık Adresi : Yoncalı Mah. Alaaddin İhalenin Yapılacağı : Kütahya İl Özel İdare
Keykubat Cd. Yer Toplantı Salonu
Muhammen Bedel :8.605,00 TL+KDV/Aylık Şartname Bedeli : 100,00 TL
(103.260,00 TL+KDV/Yıllık)
Açıklama : 26 Adet Apart

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Genel Belgeler (Tüm katılımcılarca temin edilecek)
1- Geçici teminat mektubu veya dekontu.
a) Geçici teminat bedeli Banka Teminat Mektubu olarak verilecek ise; Maliye Bakanlığınca belirlenmiş bankalardan alınacak Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu olacaktır.
b) Geçici teminat bedeli nakit olarak yatırılacak ise ve Şartname Bedeli; Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Kütahya İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 iban nolu hesabına veya T.C. Halk Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 iban nolu hesabına yatırılacaktır).
2- Şartname bedeli yatırıldığına dair banka dekontu (banka hesabı olarak 1/b’ de yer alan banka hesapları kullanılacaktır.)
3- İdaremiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden/Yazı İşleri Müdürlüğünden alınmış, her sayfası imzalanmış şartname.
Özel Belgeler (Katılım şekline göre temin edilecek)
1 – Gerçek Kişiler ;
a) Kanuni İkametgah belgesi,
b) Tebligat adresi (Türkiye) ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
c) T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,
d) Vekaleten katılıyor ise noterlikçe düzenlenmiş vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,
2- İsteklinin bir Tüzel Kişilik olması halinde;
a) Tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğin tebligat adres beyanını gösterir belge ile başvurmaları gerekmektedir,
3- Ortaklık Olması Halinde ;
a) Ticari ortaklarda, ihaleye girdikleri takdirde ortaklığın hangi mahiyette olduğunu belirten belgelerin ibrazı ile ortaklığı temsilen giren temsilcinin temsil yetkisine haiz noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküsü ile birlikte ortaklığı temsil yetkisini veren yönetim kurulu kararını ibraz etmesi.
4- İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;
a) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin Resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı,
b) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul kiralanması/alınması hususundaki Genel Kurul Kararının ibrazı.
c) Yetki belgesi.
5- Kamu Tüzel Kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
6- İstekliler, istenilen belgeleri dosya halinde ihale günü olan 21/04/2022 Perşembe günü saat 12:30’ a kadar İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen dosyalar işleme alınmayacak ve gerçek kişi/tüzel kişi ihaleye katılamayacaktır.
7- Şartname ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir ve şartname bedelinin yatırıldığını gösteren dekont karşılığında alınabilir.
8- Telgrafla ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.

PAYLAŞ