KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN:

Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda tapu bilgileri, yeri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazların şartnamesinde belirtilen esaslara göre 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işlerinin ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile Kütahya İl Özel İdare Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Tapu BilgileriTaşınmazın Açık AdresiMuhammen BedelGeçici Teminatİhale Gün ve SaatiAçıklama
Kütahya/Merkez 1635 ada, 85 parsel (Alipaşa Mh.)Alipaşa Mah. Abdurrahman Karaa Bulv. No:13630,00 TL+KDV/Aylık (7.560,00 TL+KDV/Yıllık)680,00 TL21/10/2021 14:00 – PerşembeKonak Residence 1. Katında bulunan 12 Nolu Büro
Kütahya/Merkez 533 ada, 92 parsel (Meydan Mh.)Gaybi Efendi Mh. Çinigar Cd. No:11700,00 TL+KDV/Aylık (8.400,00 TL+KDV/Yıllık)756,00 TL21/10/2021 14:05 – PerşembeErdek Apt. Altı İşyeri
Kütahya/Hisarcık 225 ada 2 parsel (Yenidoğan Mh.)Yenidoğan Mh. Turgut Özal Blv.2.150,00 TL+KDV/Aylık (25.800,00 TL+KDV/Yıllık)2.322,00 TL21/10/2021 14:10 – PerşembeEski İlçe Özel İd. Hizm. Bin. Zemin kat işyeri

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Genel Belgeler (Tüm katılımcılarca temin edilecek)

1-Geçici teminat mektubu veya dekontu.

a) Geçici teminat bedeli Banka Teminat Mektubu olarak verilecek ise; Maliye Bakanlığınca belirlenmiş bankalardan alınacak Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu olacaktır.

b) Geçici teminat bedeli nakit olarak yatırılacak ise; Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Kütahya İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 iban nolu hesabına veya T.C. Halk Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 iban nolu hesabına yatırılacaktır).

2- İdaremiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden/Yazı İşleri Müdürlüğünden alınmış her sayfası imzalanmış şartname.

Özel Belgeler (Katılım şekline göre temin edilecek)

1 – Gerçek Kişiler ;

a) Kanuni İkametgah belgesi,

b) Tebligat adresi (Türkiye) ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

c) T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,

d) Vekaleten katılıyor ise noterlikçe düzenlenmiş vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,

2- İsteklinin bir Tüzel Kişilik olması halinde;

a) Tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğin tebligat adres beyanını gösterir belge ile başvurmaları gerekmektedir,

3- Ortaklık Olması Halinde ;

a) Ticari ortaklarda, ihaleye girdikleri takdirde ortaklığın hangi mahiyette olduğunu belirten belgelerin ibrazı ile ortaklığı temsilen giren temsilcinin temsil yetkisine haiz noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküsü ile birlikte ortaklığı temsil yetkisini veren yönetim kurulu kararını ibraz etmesi.

4- İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

a) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin Resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı,

b) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul kiralanması/alınması hususundaki Genel Kurul Kararının ibrazı.

c) Yetki belgesi.

5- Kamu Tüzel Kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

6- İstekliler, istenilen belgeleri dosya halinde ihale günü olan 21/10/2021 Perşembe günü saat 12:30’ a kadar İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen dosyalar işleme alınmayacak ve gerçek kişi/tüzel kişi ihaleye katılamayacaktır.

  • Şartname ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir ve alınabilir.
  • Telgrafla ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  • İhale Komisyonuihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur

PAYLAŞ