KÜTAHYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İl Müdürlüğümüze Bağlı İslamoğlu Yurt Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere 200 ton Kömür Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/609173
1-İdarenin
a) Adı : KÜTAHYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Ali Paşa Mahallesi Abdurrahman Karaa Bulvarı No: 8 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
c) Telefon ve faks numarası : 2742236084 – 2742232203
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : İl Müdürlüğümüze Bağlı İslamoğlu Yurt Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere 200 ton Kömür Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 200 Ton Fındık Kömür
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kütahya Şaphane İlçesi İslam Oğlu Yurt Müdürlüğü (2. Etap Toki Konutları Türegün Mahallesi Osmanlı Cad. No:1 Şaphane Kütahya) İdarenin Belirleyeceği Yere (Depo, Kömürlük, Kazan Dairesi vb.) Teslim Edilecek
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 45 takvim günü içinde teslim edilecek
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.07.2022 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Alipaşa Mahallesi Abdurrahman Karaa Bulvarı No:8 Kütahya / Merkez
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi
İhaleye Katılan İsteklinin Mahalli Çevre Kurulu Kararı Gereğince Kömür Satışı Yapabilmeleri İçin Yetkili Kurumlardan ( Valilik, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı Gibi ) Alınmış İzin Belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

PAYLAŞ