KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/286 KARAR NO : 2022/393
Davacı HÜSEYİN ÖZKAN aleyhine mahkememizde açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının 10/06/2022 tarihinde yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :
“1-Davacı Hüseyin Özkan (TC.NO:48282)’ın konkordato talebinin İİK’nun; adi alacaklarda, 305/a ve 305/b maddesi; rehinli alacaklarda, 308/h maddesi gereğince REDDİNE,
2-Davacı hakkında verilen mahkememizin 11.12.2021 tarihli kesin mühlet kararının ve kararla birlikte verilen tedbirlerin KALDIRILMASINA, tedbirlerin kaldırılması hususunda ilgili yerlere yazı yazılmasına, konkordato talebinin reddi kararının Ticaret Sicili Gazetesinde ve Basın-ilân Kurumunun resmî ilân portalında ilân olunmasına,
3-Davacı yönünden kesin mühletin kaldırılması nedeni ile İİK’nın 294, 295, 296 ve 297.maddesinde düzenlenen sonuçların kalkmış olduğunun TESPİTİNE,
4-Komiser heyetinin görevine son verilmesine,
5-Davacının konkordato talebinin reddedildiğinin İİK’nun 288.maddesi gereğince ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine,
6-Sair hususların gerekçeli kararda değerlendirilmesine,
Dair, Davacı vekili ile duruşmada hazır bulunan ve isimleri yukarıda yazılan müdahil vekillerinin yüzüne karşı, İİK’nun 308/a maddesi uyarınca davacı yönünden kararın tebliğinden, itiraz eden diğer alacaklılar yönünden ise red kararının ilanından itibaren 10 gün içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.”
şeklinde karar verilmiş olup, İİK’nun 288. maddesi gereğince ilan olunur

PAYLAŞ