İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüze Bağlı 10 Kısım Muhtelif Sağlık Tesislerinin Bakım Onarımı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/580500
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : SARAY MAH. FATIH SULTAN MEHMET BULVARI 40 43100 MERKEZ KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
c) Telefon ve faks numarası : 2742236338 – 2742236183
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Müdürlüğümüze Bağlı 10 Kısım Muhtelif Sağlık Tesislerinin Bakım Onarımı Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 10 Kısım Muhtelif Sağlık Tesislerinin Bakım Onarımı Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1.Kısım Kütahya Merkez Yıldırım Beyazıt ASM Genel Bakım Onarımı 2.Kısım Kütahya Merkez Fatih ASM Genel Bakım Onarımı 3.Kısım Kütahya Merkez Seyitömer ASM Genel Bakım Onarımı 4.Kısım Kütahya Merkez Kızılcaören ASM Tel Çit Bakım Onarımı 5.Kısım Altıntaş Beşkarış Sağlık Evi Genel Bakım Onarımı 6.Kısım Çavdarhisar İlçe Entegre Hastanesi Genel Bakım Onarımı 7.Kısım Çavdarhisar Hacıkebir Sağlık Evi Genel Bakım Onarımı 8.Kısım Dumlupınar Zafertepe- Çalköy Sağlık Evi Genel Bakım Onarımı 9.Kısım Emet Günlüce ASM Kazan Genel Bakım Onarımı 10.Kısım Simav Güzelyurt ASM Tel Çit Bakım Onarımı
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.10.2021 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
1.Kısım Kütahya Merkez Yıldırım Beyazıt ASM Genel Bakım Onarımı BIII Grubu İşler
2.Kısım Kütahya Merkez Fatih ASM Genel Bakım Onarımı BIII Grubu İşler
3.Kısım Kütahya Merkez Seyitömer ASM Genel Bakım Onarımı BIII Grubu İşler
4.Kısım Kütahya Merkez Kızılcaören ASM Tel Çit Bakım Onarımı BIII Grubu İşler
5.Kısım Altıntaş Beşkarış Sağlık Evi Genel Bakım Onarımı BIII Grubu İşler
6.Kısım Çavdarhisar İlçe Entegre Hastanesi Genel Bakım Onarımı BIII Grubu İşler / CII Grubu İşler
7.Kısım Çavdarhisar Hacıkebir Sağlık Evi Genel Bakım Onarımı BIII Grubu İşler
8.Kısım Dumlupınar Zafertepe- Çalköy Sağlık Evi Genel Bakım Onarımı BIII Grubu İşler
9.Kısım Emet Günlüce ASM Kazan Genel Bakım Onarımı CII Grubu İşler
10.Kısım Simav Güzelyurt ASM Tel Çit Bakım Onarımı BIII Grubu İşler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Üniversitelerin Mimarlık ve/veya İnşaat Mühendisliği ve/veya Makina Mühendisliği ve/veya Elektrik Mühendisliği Mezunlarının Diplomaları
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

PAYLAŞ