Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı

Ot Satışı
HAVA ER EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI

Birlik Arazisinde ve Lojmanda Kendiliğinden Yetişen Ot Satışı (50.677 KG.) 3212 sayılı Kanun ve MSY 310-6 (B) Yönerge hükümlerine göre Kapalı Teklif Açık Artırma Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1.

İdarenin

a)

Adresi

:

Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ALAYUNT YOLU .KM 43100 Merkez/KÜTAHYA

b)

Telefon ve faks numarası

:

0 274 271 6070 / 274 271 60 58 Fax : 274 223 61 73

c)

Elektronik posta adresi

:

[email protected]

2.

İhalesi Konusu satış İşinin

a)

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Birlik Arazisinde ve Lojmanda Kendiliğinden Yetişen Ot Satışı (50.677 KG.)
(Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.)

b)

Yapılacağı Yer

:

Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Lojmanlarında

c)

İşe Başlama Tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

ç)

İşin Süresi

:

Sözleşmenin imzalanmasına mütakip, 01 Eylül 2020 tarihine kadardır.

3.

İhalenin

a)

Yapılacağı Yer

:

Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı
( Saray Mah. Hükümet Cad. Kızılay Sok Merkez Komutanlığı Arkası Kat:2) KÜTAHYA

b)

Tarihi ve saati

:

30 Nisan 2020 Perşembe günü saat 14:00

4.

İhaleye Katılamayacak Olanlar, Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler :

4.1.

İhaleye Katılamayacak Olanlar:

4.1.1.

MSY 310-6 (B) Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Mal ve Hizmetlerin Satış, Mübadele, Hibe ve Devir İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacak ihalelere katılabilmek için aşağıda belirtilen ihaleye katılamayacak olanlar içerisinde olmaması ve şartname yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi şartı aranır.

4.1.2.

Satışla ilgili birimin amiri, ihale yetkilisi ve görevlileri ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatları ve evlat edinenler,

4.1.3.

Kamu ihalelerinden yasaklı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile bunların yarısından fazla sermayesine ortak oldukları tüzel kişiler,

4.1.4.

2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun kapsamına giren şahıslar,

4.1.5.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü olanlar,

4.1.6.

Örgütlü suçlardan ya da kamu görevlilerine rüşvet vermek suçundan dolayı hükümlü olanlar,

4.1.7.

İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

4.2.

İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler :

4.2.1.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.2.2.

Tebligat için adres beyanı , irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi beyanı. (Bildirilmemesi durumunda teklif mektubundaki bilgiler esas alınacaktır.

4.2.3.

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

4.2.3.1.

a.)

Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret,Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış.

b.)

Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.2.4.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.2.4.1.

a.)

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküsü,

b.)

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.2.4.2

İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tastikli imza sirküleri.

4.2.6.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubunun verilmesi.

4.2.7.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat.

4.2.8.

İdari şartnamenin 9’uncumaddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.2.9.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.2.10.

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı tarafından idari şartnamenin 7.1 maddesinin (a), (b) ve (c) ve (g) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5.

İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

6.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.

İhale dökümanının görülmesi ve satın alınması :

7.1.

İhale dökümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 (On) Türk Lirası karşılığı Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı (Saray Mahallesi Hükümet Cad Kızılay Sok No : 28/1 Merkez Komutanlığı Arkası Kat:2) KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.

7.1.2.

İhale teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı ( (Saray Mahallesi Hükümet Cad Kızılay Sok No : 28/1 Merkez Komutanlığı Arkası Kat:2) KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.

İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.

İşin tahmin edilen bedeli üzerinden % 3’ünden az olmamak üzere (en az 817,17-TL.) kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.

Bu ihalede verilecek malın Birlik Arazisinde ve Lojmanda Kendiliğinden Yetişen Ot Satışı (50.677 KG.)
(TAHMİN EDİLEN BEDELİ 27.238,89.-TL.) dir.

12.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

PAYLAŞ