GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI KÜTAHYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DOSYA : 2022/5 SATIŞ ile Satılmasına Karar Verilen Gayrimenkulün,
TAPU KAYDI : Kütahya İli Dumlupınar İlçesi Cafergazi Mahallesi Tekkeönü Mevkii 282 Ada 27 Parselde kayıtlı 52039.02 m² Tarla
ADRESİ : Kütahya İli Dumlupınar İlçesi Cafergazi Mahallesi Tekkeönü Mevkii
İMAR DURUMU : Dumlupınar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Kütahya İl Özel İdaresi görevlilerinden alınan sözlü bilgilerde , değerleme konusu taşınmazın yer aldığı ada/parsel Dumlupınar Mücavir alan sınırları ve imar planı dışında yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlarının iptal edildiği ve daha alt ölçekte planların bulunmadığı öğrenilmiş olup halihazırda tarımsal faaliyete izin verildiği bilgisi alınmıştır.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ :282 ada 27 parsel konumlu 52.039,02 m2 yüz ölçümlü olan tarla vasıflı taşınmazdır. Geometrik olarak amorf yapıda, topografik kısmen eğimli yapıdadır.Taşınmazın herhangi bir yönde kadastral yola cephes bulunmamakta olup tüm cephelerde komşu parsellere cepheli vaziyetttedir.üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktdarı. Taşınmaz Dumlupınar İlçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 2,5 km mesafede yer almaktadır. Taşınmaza ulaşım için Dumlupınar İlçe Merkezinde , Turgut Özal Bulvarı üzerinde, Uşak Yolu istikametinde yaklaşık 2 Km ilerlendiğinde Tekkeönü Mevkiinde ulaşırlar. Taşınmaz Tekkeönü Mevkiinde , Afyon-Uşak Karayoluna 700 metre mesafede konumludur. Yakın çevresinde benzer nitelikte boş tarlalar ile Dumlupınar İlçe Merkezinde Müstakil konut + ahır tipi yapılaşmalar yoğunluktadır. Taşınmazın yakın çevresinde ağırlıklı olarak kuru tarım arazileri yer almakta olup bölgenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olduğu görülmüştür. Bölgenin arazi yapısı kısmen eğimli vaziyette olup gelişimi durağan seyretmektedir. 2.Derece deprem bölgesindedir. Taşınmaz yazlık/sanayi sitesi içinde yer almamaktadır.
MUHAMMEN BEDELİ : 31.250,00-TL ( 3/24 hisseye isabet eden muhammen bedel)
SATIŞ ŞARTLARI:
1-Birinci arttırma 19.07.2022 günü , saat 10:00-10:05 arasında Ziraat Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi No:1 Kütahya adresinde bulunan Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 6. kat toplantı salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulün üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel, rayiç bedelin %75’i ile varsa rüçhanlı alacaklar ve takip masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 26.07.2022 günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin %50’ı ile takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94.maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır. (İlk arttırmaya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar %75’den açılacaktır.)
2-Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değerinin % 7,5’i tutarındaki teminatı,( 2.344,00 TL ) (6183 Sayılı Kanunun 10.maddesinin 1 ila 4. fıkrasında beliritildiği şekilde) Teminatın, bankaya ÖDEMELER – SGK ÖDEMELERİ – DİĞER TAHSİLATLAR – ŞARTNAME BEDELİ/GEÇİCİ TEMİNAT/KESİN TEMİNAT menüsünden şahıs ise T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişilik ise vergi numarası ile yatırılması, açıklama kısmına paranın ilgili satış dosyasının teminatı olarak yatırıldığının yazdırılması ve dekontun satıştan önce komisyona verilmesi zorunludur. Teminat elden nakit olarak alınmayacaktır.
3-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4-Resmi İhale Pulu, Damga Vergisi, Tapu Alım Satım Harcı Ve Masrafları, Tellaliye Resmi, KDV(%8) ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6-Taşınmazın tahliye işlemleri alıcı tarafından yapılacaktır.
7-Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür.Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez.Satış bedelinden tercihen ödenir.Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır.Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
8-İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Takip Haciz ve Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
9-6183 sayılı Kanun 97 inci maddesi ; “İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumludur. Bu tutar ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur. Bu madde ile 86 ncı madde kapsamında mesuliyeti bulunan kişilerden alınan teminattan gerekli mahsup yapıldıktan sonra bakiye teminat tutarı irat kaydedilir.”
Gayrimenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse, verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz, yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir.
10-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Müdürlüğümüz İcra Takip Haciz ve Satış Servisinden açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği verilebilir. İş bu ilan ilgililere tebliğe verilmiş olup, tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresi geçipte tebliğ edilemeyen tüm ilgililere tebliğ yerine kain olur.
11-6183 sayılı kanunun 108. maddesinde sayılanlar ile Kurum personelleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ihaleye katılamazlar.
12-Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2022/5 Satış sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Servisine bizzat veya 0274 223 63 56 (dahili :1525) no’lu numaradan müracat etmeleri ilan olunur.

PAYLAŞ