İ L A N

T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/501 Esas

Davacılar HSC İNŞAAT NAKLİYE GIDA ASANSÖR JENERATÖR ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ZKN İNŞAAT RESTERASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, GÜRKAN TUNÇ, İLYAS YİLMAZ, AHMET YİLMAZ, YAKUP YİLMAZ ile Davalı HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Kütahya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 6349 sicil numaralı HSC İNŞAAT NAKLİYE GIDA ASANSÖR JENERATÖR ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 5059 sicil numaralı ZKN İNŞAAT RESTERASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 22612391512 TC nolu GÜRKAN TUNÇ, 30709530232 TC nolu İLYAS YİLMAZ, 30745529016 TC nolu AHMET YİLMAZ, 30712530168 TC nolu YAKUP YİLMAZ hakkında 22/01/2020 tarihinde başlayan 1 yıl süreli kesin mühlet kararının süresinin 22/01/2021 tarihinde dolduğu ancak 7226 Sayılı Yasanın Geçici 1.Maddesinin 1/b ve 30/04/2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, konkordato talep edenler hakkında verilen uzatılmış kesin mühlet süresinin 22/03/2020 – 15/06/2020 tarihleri arasında durduğu, bu sürenin 2 ay 23 güne tekabül ettiği, 22/01/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY 23 GÜN SÜRE DAHA UZATILMASINA karar verildiği, sürenin 14/04/2021 tarihinde sona erdiği, konkordato komiserleri tarafından sunulan raporlara istinaden 3’er ay olmak üzere kesin mühletin 6 ay uzatıldığı, sürenin 15/10/2021 tarihinde sona erdiği, konkordato komiserlerinin 28/09/2021 havale tarihli raporunda; 6202 Sayılı T.T.K’nın Sermayenin Kaybı, Borca Batık olma durumu başlıklı 376.ncı maddesinde şirketin borca batık olarak kabul edilebilmesi için “son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçelerin toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kalması gerekmektedir” durumunun gerçekleşmesi gerekmekte olup, borca batıklık durumunun bulunmadığı, şirketlerin ve şahısların ön projesinin Uygulanma kabiliyetinin bulunduğu, Kıymet takdirleri yapılmadan önce alacak bildirim ilanı Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş ayrıca bilançoda kayıtlı alacaklılara iadeli taahhütlü olarak ilanın birer sureti gönderildiği,İşbu ilana istinaden alacak bildirimleri yapılmış olup kıymet takdir raporlarının tümünün kesinleşmesinden sonra ipotek ve rehin alacaklılarına tekrar iadeli taahhütlü yazı gönderilerek alacak bildirim tutarlarında değişiklik olup olmadığının sorulacağı, alacak bildirimleri yapıldıktan sonra İİK m.300/Te göre borçlunun beyanları alınmak üzere alacak bildirimleri borçlu ve vekiline gönderilmiş olup borçlu beyanlarının teslim edilmesi beklenildiği, alacak kayıtları hakkında tüm borçlu beyanları tamamlandıktan sonra çekişmeli hale gelen alacakların, ilgili alacaklıya posta ile bildirileceği, bu sebeple eksiklikler tamamlanmadan konkordato oylamasında dikkate alınacak miktarların belirlenmesi mümkün olmadığından bu haliyle alacaklılar toplantısı yapılamayacağından kesin mühletin 6 ay daha ek uzatma kararı verilmesinin uygun olacağı görüşü ve yapılacak işlemler nazara alınarak kesin mühletin 15/10/2021 tarihinden itibaren 6 AY UZATILMASINA,Korkordato Komiserlerinin 15/10/2021 tarihinden itibaren 2 ayda bir kez olmak üzere ara raporun sunulmasına, komiserler tarafından davacı şirketin amaçladığı iyileşmenin gerçekleştiğinin tespit edilmesi halinde bu hususun derhal mahkememize rapor ile bildirilmesine,

Mahkememizce geçici mühlet kararıyla birlikte verilen TEDBİRLERİN AYNEN DEVAMINA,

karar verildiği İLAN VE İHTAR olunur.

PAYLAŞ