GALERİCİLER DİKKAT 22-01-2019 12:12:58

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak, İkinci el otomobil satacak kişilerin yetki belgesi alması gerekecek, bu belgenin geçerliliği beş yıl olacak. Konu ile ilgili Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun galericileri uyardı.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi ve kararlar Resmî Gazete’ de yayımlandı. Konu ile ilgili Kütahya Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun yaptığı açıklamada “Yeni düzenleme ile Mesleki Yeterlilik Sınavı'nı geçemeyen kişilerin galericilik yapamayacağını, sektöre girmek isteyenler için de en az lise mezunu olma şartı getirildiğini söyledi.

SATICILARDA ARANAN ŞARTLAR

İkinci el araç satacak kişilerin yetki belgesi alması gerekecek. Bu belgenin geçerlilik süresi beş sene olacak. Satış yapacakların esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olması gerekecek. En az lise mezuniyetinin arandığı konuda, ikinci el satış yapacak kişinin iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması gerekiyor. Bunun yanında kişilerin kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması şartı var.

KÜTAHYA’DA BELGE VERİLMEYE BAŞLANDI

Kütahya Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun Kütahya’da bakanlık sitesinden müracaat edilerek yapılan yetkilendirme belgesi dağıtımına başladık. Galericiler yaptıkları başvuru sonucunda resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kanunun gerekliliklerini yerine getiren 14 galerici esnafımıza yetki belgesini verdik dedi. Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun ilk kez Türkiye’de Kütahya olarak toplu bir şekilde galerici esnafımıza belgelerini veren il olarak biziz dedi. Uygun “"İkinci el taşıt ticareti, yalnızca mesleki yeterliliğe sahip tacir esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacak. Bu işle uğraşmayan vatandaşlar, bir yılda üçten fazla ikinci el araç satışı yapamayacak. İkinci el taşıt ticareti yapanlara 'yetki belgesi' verilecek. Noterler tarafından ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal eden işletmeler adına yapılan satışlarda yetki belgesi, vekaleten yapılan satışlarda ise adına satış yapılan işletmenin yetki belgesi aranacak. Bu belgeler olmadan satış yapılamayacak. Böylece ikinci el taşıt ticaretindeki kayıt dışı faaliyet ve vergi kaybı önlenecek" dedi.

ARABANIN ÜSTÜNDE TÜM BİLGİLER OLACAK

Satışa sunulmak üzere ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeye teslim edilen ikinci el motorlu kara taşıtı için taşıt teslim belgesi düzenlenecek. Satışlarda ikinci el aracın üzerinde kolaylıkla görülebilecek, taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir kart bulunacak. Bunun yanında araca ilişkin bir ekspertiz raporu alıcıya da verilecek. Ekspertiz raporunda ikinci el motorlu kara taşıtının özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verilecek.

ARABANIN GARANTİSİ SATIŞI YAPAN YERDE OLACAK

İkinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacak. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek.

 

Garanti süresi veya kilometresi içinde arızalanan otomobil veya motosikletin işletmeye teslim edilmesi halinde işletme tarafından arızalı ikinci el otomobil veya motosikletin teslim alındığına dair bir belge düzenlenecek.

ÖDEME ELEKTRONİK ORTAMDA OLACAK

İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında taşıtın satış bedeli, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca uygun görülen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik ortamda ödenebilecek. Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen elektronik ortam için gerekli altyapının oluşturulmasına ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ile verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin üst sınırını Türkiye Noterler Birliğinin görüşünü alarak belirlemeye yetkili olacak.

İKİNCİ EL SATIŞ YERLERİNE DÜZENLEME

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde bazı şartlar aranacak. Satış yerlerinin imar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması gerekecek. Açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması; bir taşıtın kapladığı alan büyüklüğü olarak otomobil için en az yirmi beş metrekare, motosiklet için en az beş metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli metrekarenin esas alınması gerekiyor. LPG’li, CNG’li veya LNG’li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması şartı da var. Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması gerekiyor. Yönetmelik 3 ile 6 ay arasında yürürlüğe girecek.